Cookie Consent by Free Privacy Policy website
en
 • Image 01

  dont be alone

 • Image 02

  find a perfect match

 • Image 03

  its all in your hands

 • Image 04

  your life style, and new partner

 • Image 05

  Start dating today

 • Image 06

  BDSM, Bondage & Fetish Sex Dating for Masters!

Terms of use

Upozornění: K návštěvě těchto stránek a vzniku členství na „webové stránky“ musíte být starší než 18 let (v některých zemích dosažení věku 21 let věku života). Zobrazením nebo užíváním těchto stránek návštěvník potvrzuje, že je osobou starší 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům.

Smlouva o poskytování seznamovací služby (dále také „smlouva“). Smlouva se řídí obchodními podmínky pro zákazníky serveru „webové stránky“

Obchodní podmínky pro zákazníky serveru „webové stránky“

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydány „webové stránky“  (dále jen „provozovatel“), který provozuje server „webové stránky“ (dále také „server“). Čtěte prosím obchodní podmínky pečlivě, abyste se ujistili, že jim rozumíte a souhlasíte s jejich obsahem. Okamžikem vzniku členství jsou zákazníkům na serveru „webové stránky“ poskytovány seznamovací služby (dále jen „služba“). Tímto okamžikem je mezi zákazníkem a poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytování seznamovacích služeb. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky po dobu trvání jeho členství.  Na návštěvníky, kteří se na serveru „webové stránky“ neregistrují jako členové, se vztahují tyto obchodní podmínky přiměřeně. Pokud s obchodními podmínkami nesouhlasíte, na serveru „webové stránky“ se prosím neregistrujte, na server nevstupujte ani dále jej nevyužívejte.

 1. Popis rozsahu služeb

 

 1. „webové stránky“  provozuje internetový seznamovací portál, který poskytuje zákazníkům bezplatné členství (základní členství) i členství formou placené registrace (VIP členství). Zákazník získá vznikem VIP členství přístup do databáze profilů ostatních zákazníků „webové stránky“ a informace o nich. Informace VIP členů jsou zobrazeny a dostupné pod doménou „webové stránky“Okamžikem získání VIP členství souhlasí zákazník s tím, že jeho údaje budou zpřístupněny jiným VIP členům.
 1. Zákazníci disponující základním členstvím, mohou kdykoli uzavřít placené VIP členství. Před uzavřením placeného VIP členství je zákazník informován o příslušné placené službě a platebních podmínkách. Smlouva se zákazníkem vznikne teprve v okamžiku, kdy zákazník kliknutím potvrdí objednávku placeného členství a souhlasí s platební povinností.
 1. „webové stránky“ nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu. Z tohoto důvodu „webové stránky“ neodpovídá za to, že během doby trvání smlouvy nedojde ke kontaktu s jiným zákazníkem.
 1. „webové stránky“ si vyhrazuje právo zablokovat údaje zákazníků v případě, že se dozví, že jsou tyto údaje nesprávné.
 1. „webové stránky“zaručuje dostupnost služeb po dobu 90% kalendářního roku. Do dostupnosti serveru se nezahrnují výpadky serveru neovlivnitelné „webové stránky“, zaviněné například nutnou údržbou, vyšší mocí, technickými poruchami internetu nebo pochybením poskytovatele internetových služeb.
 1. Aby zákazník mohl využívat služeb „webové stránky“v plném rozsahu, musí používat nejnovější technologie a musí umožnit použití těchto technologií na svém počítači (např. aktivavání Java Skript, cookies). Uživatelům starší nebo málo rozšířené technologie se může stát, že budou moci službu využívat jen omezeně.
 1. Přístup/uzavření smlouvy

 

 1. Přístup k užívání serveru „webové stránky“ předpokládá přihlášení. Pro platné přihlášení zákazník potřebuje platnou emailovou adresu a platné uživatelské heslo.
 1. Podmínkou vzniku členství zákazníka je dovršení 18 roku života (v některých zeních 21 let roků života) a plná způsobilost k právním úkonům.
 1. Po přihlášení vzniká mezi „webové stránky“ a zákazníkem nejprve smluvní vztah bezplatného základního členství. Tento vztah se řídí  těmito obchodními podmínkami.
 1. Po přihlášení obdrží zákazník email potvrzující vznik bezplatného základního členství.
 1. Před uzavřením placeného VIP členství bude zákazník informován o obsahu příslušné placené služby, době trvání VIP členství, cenách a platebních podmínkách.
 1. Smluvní vztah placeného členství vzniká až v okamžiku, kdy zákazník obdrží od „webové stránky“ potvrzení o platbě.
 1. Platební podmínky

 

 1. Platbu poplatků za zvolenou dobu členství je nutno provést předem.
 1. Platbu u „webové stránky“zákazník provádí převážně přes platební portál zombaio.com nebo bankovním převodem poskytující bezpečnou platbu po internetu.
 1. Uzavřením placeného členství a zadáním platebních údajů dává zákazník „webové stránky“ oprávnění k provedení platby.
 1. Využití, předávání a zprostředkování dat

 

 1. Při provozování služeb se „webové stránky“ vždy řídí platnými a účinnými právními předpisy.
 1. „webové stránky“ prohlašuje, že neshromažďuje ani neukládá žádné osobní informace o zákazníkovi.

 

 1. Odhlášení, automatické prodloužení, výpověď

 

 1. Odhlášení bezplatného základního členství (vymazání profilu) zákazníkem je možné kdykoli.
 1. „webové stránky“ neprovádí automatické prodloužení VIP placeného členství.
 1. Po ukončení placeného VIP členství získá zákazník automaticky status bezplatného základního členství a s ním spojeným omezeným rozsahem služeb.
 1. Právo zákazníka vypovědět placené VIP členství zůstává nedotčeno. Výpovědní doba je 14ti denní a počíná běžet dnem následujícím po odeslání výpovědi formou emailu pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit VIP členství zákazníka, a to bez udání důvodů, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění, a to zejména v případě porušení povinností stanovených v čl. 7.
 1. Zákazník, který si zakoupil placené VIP členství, nemá v případě své výpovědi nebo okamžitého zrušení VIP členství nárok na vrácení peněz s výjimkou přetrvávajících technických problémů a nefunkčnosti serveru „webové stránky“ po dobu jednoho měsíce.
 1. Odpovědnost poskytovatele

 

 1. „webové stránky“ odpovídá v rámci smlouvy za škody způsobené zákazníkovi úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, za ublížení na životě, těle nebo zdraví, založené na porušení povinností ze strany „webové stránky“v souvislosti s provozováním serveru.
 1. Odpovědnost a povinnosti zákazníka/zakázané chování/zproštění odpovědnosti

 

 1. Zákazník nese odpovědnost za obsah svého profilu a rovněž za veškeré informace, které na serveru „webové stránky“ poskytne.
 1. Zákazník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a že popisují jeho osobně, tj. charakter, dovednosti atd. Smluvní strany se dohodly, že „webové stránky“ má právo správnost uvedených údajů v případě potřeby ověřit.
 1. Zákazník se zavazuje využívat služby portálu „webové stránky“ pouze za účelem hledání vážné známosti. Zároveň potvrzuje, že se v okamžiku vzniku VIP členství nenachází v jiném trvalém vztahu.
 1. Zákazník se zavazuje, že v souvislosti se svým členstvím nesleduje žádné podnikatelské a/nebo jiné obchodní záměry. Zavazuje se nevyužívat seznamovací portál pro komerční nebo obchodní účely.
 1. Zákazník se zavazuje, že při registraci a při užívání seznamovacího serveru nevloží žádné fotografie, texty, software nebo jiné autorským právem chráněné informace, aniž by k tomu disponoval potřebnými právy nebo povoleními.
 1. Zákazník se zavazuje při registraci a při využívání seznamovacího serveru dodržet právní řád.
 1. Zákazník v žádném případě nesmí (zakázané chování) zejména – záměrně vydávat osobní údaje třetích osob za vlastní, nesmí uvádět bankovní spojení nebo údaje o platebních kartách třetích osob, nesmí zpřístupnit osobní informace jako je jméno, příjmení, telefonní a faxová čísla, adresy bydliště, emailové adresy, fotografie nebo url bez svolení oprávněných třetích osob, šířit hanobící nebo urážlivý materiál, ohrožovat nebo obtěžovat jiné osoby a porušovat práva třetích osob, nahrávat soubory obsahující viry, užívat službu způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost nabídek pro ostatní zákazníky, nezachytávat emaily nebo se o to pokoušet, dělat reklamu jiným portálům, odesílat řetězové dopisy, poskytovat informace o uživatelským jménech a heslech (profilu) třetím osobám.
 1. Za nepřístupné komerční nebo obchodní využití ve smyslu těchto obchodních podmínek provozovatel považuje zejména: placené nabídky zboží nebo služeb jakéhokoli druhu, propagace internetových stránek, odkazy na jiné seznamovací portály, uvádění telefonních čísel barevných linek (erotické linky), kontaktování ostatních uživatelů za účelem následného výdělku, hledání zaměstnanců/modelek/modelů atd., komerční shromažďování profilových údajů dostupných přes seznamovací portál nebo zjišťování těchto údajů od jiných zákazníků ke komerčním účelům.
 1. Poruší-li zákazník povinnost vyplývající z uživatelského vztahu, může „webové stránky“požadovat náhradu za takto vzniklé škody nebo zaplacení nezbytných nákladů. To neplatí, pokud uživatel neodpovídá za porušení povinností. „webové stránky“ neodpovídá zákazníkovi za porušení povinností ze strany jiných zákazníků, jako například pomluvy, urážky, porušení osobnostních práv, porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob. Za porušení povinností vyplývajících z čl. 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 se zákazník zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

 

 1. Zablokování profilu v případě podezření na porušení povinností

 

 1. V případě oprávněné stížnosti třetí osoby, při podezření na porušení práv třetích osob, jiných zákazníků nebo těchto obchodních podmínek je „webové stránky“ oprávněn dočasně zablokovat uživatelský profil zákazníka.
 1. Pokud to bude pro „webové stránky“ možné, bude zákazníka o úmyslu zablokování účtu informovat v podobě upomínky, aby měl příležitost vysvětlit podezření nebo zjednat nápravu. V případě, že nebude možné upomínku zaslat, zablokuje „webové stránky“ uživatelský profil okamžitě, aby nevznikla škoda portálu „webové stránky“jinému zákazníkovi nebo třetí osobě.
 1. „webové stránky“ je oprávněn kdykoli smazat resp. zablokovat obsah, pokud to bylo nařízeno soudem, státními úřady nebo byl ukončen smluvní vztah. Zablokování či smazání je možné i v přídě, že hrozí škoda „webové stránky“ nebo jiným zákazníkům.
 1. Závazek zákazníka uhradit smluvně sjednanou dlužnou úhradu v rámci placeného členství zůstává zablokováním obsahu nedotčena.
 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato smlouva se řídí právním řádem.
 1. Tato smlouva nahrazuje jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami, které se týkají předmětu této smlouvy.
 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

Transgender?

BDSM - Bondage Magazine/News

rubconcom VIP
Pás cudnosti může být skvělá erotická hračka. Může... more
rubconcom Feb 26 '22
rubconcom VIP
Jak si zpříjemnit dlouhý zimní večer erotikou Zima... more
rubconcom Feb 8 '21
rubconcom VIP
Milenkou roku díky orálnímu sexu. Spokojený muž je... more
rubconcom Jan 26 '21

Advertisement

advertisement
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo