cz
 • Image 01

  už nemusíte být nadále sami

 • Image 02

  najděte si perfektního partnera

 • Image 03

  Vše je vašich rukách

 • Image 04

  Váž žívotní styl, váš nový partner

 • Image 05

  Začněte se seznamovat již dnes

 • Image 06

  Seriózní seznamka pro náročné

Podmínky použití

Upozornění: K návštěvě těchto stránek a vzniku členství na www.RubCon.com musíte být starší než 18 let. Zobrazením nebo užíváním těchto stránek návštěvník potvrzuje, že je osobou starší 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům.

Smlouva o poskytování seznamovací služby (dále také „smlouva“). Smlouva se řídí obchodními podmínky pro zákazníky serveru www.RubCon.com

Obchodní podmínky pro zákazníky serveru www.RubCon.com

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydány Jakubem Kučerou, místem podnikání Panenská 3971/29, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 72598948 (dále jen „provozovatel“), který provozuje server www.RubCon.com (dále také „server“). Čtěte prosím obchodní podmínky pečlivě, abyste se ujistili, že jim rozumíte a souhlasíte s jejich obsahem. Okamžikem vzniku členství jsou zákazníkům na serveru www.RubCon.com poskytovány seznamovací služby (dále jen „služba“). Tímto okamžikem je mezi zákazníkem a poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytování seznamovacích služeb. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky po dobu trvání jeho členství. Na návštěvníky, kteří se na serveru www.RubCon.com neregistrují jako členové, se vztahují tyto obchodní podmínky přiměřeně. Pokud s obchodními podmínkami nesouhlasíte, na serveru www.RubCon.com se prosím neregistrujte, na server nevstupujte ani dále jej nevyužívejte.

1. Popis rozsahu služeb

 

  1. www.Rubcon.com provozuje internetový seznamovací portál, který poskytuje zákazníkům bezplatné členství (základní členství) i členství formou placené registrace (VIP členství). Zákazník získá vznikem VIP členství přístup do databáze profilů ostatních zákazníků www.RubCon.com a informace o nich. Informace VIP členů jsou zobrazeny a dostupné pod doménou www.RubCon.com. Okamžikem získání VIP členství souhlasí zákazník s tím, že jeho údaje budou zpřístupněny jiným VIP členům.
  2. Zákazníci disponující základním členstvím, mohou kdykoli uzavřít placené VIP členství. Před uzavřením placeného VIP členství je zákazník informován o příslušné placené službě a platebních podmínkách. Smlouva se zákazníkem vznikne teprve v okamžiku, kdy zákazník kliknutím potvrdí objednávku placeného členství a souhlasí s platební povinností.
  3. www.RubCon.com nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu. Z tohoto důvodu www.RubCon.com neodpovídá za to, že během doby trvání smlouvy nedojde ke kontaktu s jiným zákazníkem.
  4. www.RubCon.com si vyhrazuje právo zablokovat údaje zákazníků v případě, že se dozví, že jsou tyto údaje nesprávné.
  5. www.RubCon.com zaručuje dostupnost služeb po dobu 90% kalendářního roku. Do dostupnosti serveru se nezahrnují výpadky serveru neovlivnitelné www.RubCon.com, zaviněné například nutnou údržbou, vyšší mocí, technickými poruchami internetu nebo pochybením poskytovatele internetových služeb.
  6. Aby zákazník mohl využívat služeb www.RubCon.com v plném rozsahu, musí používat nejnovější technologie a musí umožnit použití těchto technologií na svém počítači (např. aktivavání Java Skript, cookies). Uživatelům starší nebo málo rozšířené technologie se může stát, že budou moci službu využívat jen omezeně.

2. Přístup/uzavření smlouvy

 

  1. Přístup k užívání serveru www.RubCon.com předpokládá přihlášení. Pro platné přihlášení zákazník potřebuje platnou emailovou adresu a platné uživatelské heslo.
  2. Podmínkou vzniku členství zákazníka je dovršení 18 roku života a plná způsobilost k právním úkonům.
  3. Po přihlášení vzniká mezi www.RubCon.com a zákazníkem nejprve smluvní vztah bezplatného základního členství. Tento vztah se řídí těmito obchodními podmínkami.
  4. Po přihlášení obdrží zákazník email potvrzující vznik bezplatného základního členství.
  5. Před uzavřením placeného VIP členství bude zákazník informován o obsahu příslušné placené služby, době trvání VIP členství, cenách a platebních podmínkách.
  6. Smluvní vztah placeného členství vzniká až v okamžiku, kdy zákazník obdrží od www.RubCon.com potvrzení o platbě.

3. Platební podmínky

 

  1. Platbu poplatků za zvolenou dobu členství je nutno provést předem.
  2. Platbu u www.RubCon.com zákazník provádí převážně přes platební portál paypal.com nebo ccbill.com poskytující bezpečnou platbu po internetu.
  3. Uzavřením placeného členství a zadáním platebních údajů dává zákazník www.RubCon.com oprávnění k provedení platby.

4. Využití, předávání a zprostředkování dat

 

  1. Při provozování služeb se www.RubCon.com vždy řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
  2. www.RubCon.com prohlašuje, že neshromažďuje ani neukládá žádné osobní informace o zákazníkovi.

 

5. Odhlášení, automatické prodloužení, výpověď

 

  1. Odhlášení bezplatného základního členství (vymazání profilu) zákazníkem je možné kdykoli.
  2. www.RubCon.com neprovádí automatické prodloužení VIP placeného členství.
  3. Po ukončení placeného VIP členství získá zákazník automaticky status bezplatného základního členství a s ním spojeným omezeným rozsahem služeb.
  4. Právo zákazníka vypovědět placené VIP členství zůstává nedotčeno. Výpovědní doba je 14ti denní a počíná běžet dnem následujícím po odeslání výpovědi formou emailu pomocí kontaktního formuláře na stránkách rubcon.com
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit VIP členství zákazníka, a to bez udání důvodů, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění, a to zejména v případě porušení povinností stanovených v čl. 7.
  6. Zákazník, který si zakoupil placené VIP členství, nemá v případě své výpovědi nebo okamžitého zrušení VIP členství nárok na vrácení peněz s výjimkou přetrvávajících technických problémů a nefunkčnosti serveru www.RubCon.com po dobu jednoho měsíce.

6. Odpovědnost poskytovatele

 

  1. www.RubCon.com odpovídá v rámci smlouvy za škody způsobené zákazníkovi úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, za ublížení na životě, těle nebo zdraví, založené na porušení povinností ze strany www.RubCon.com v souvislosti s provozováním serveru.

7. Odpovědnost a povinnosti zákazníka/zakázané chování/zproštění odpovědnosti

 

  1. Zákazník nese odpovědnost za obsah svého profilu a rovněž za veškeré informace, které na serveru www.RubCon.com poskytne.
  2. Zákazník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a že popisují jeho osobně, tj. charakter, dovednosti atd. Smluvní strany se dohodly, že www.RubCon.com má právo správnost uvedených údajů v případě potřeby ověřit.
  3. Zákazník se zavazuje využívat služby portálu www.RubCon.com pouze za účelem hledání vážné známosti. Zároveň potvrzuje, že se v okamžiku vzniku VIP členství nenachází v jiném trvalém vztahu.
  4. Zákazník se zavazuje, že v souvislosti se svým členstvím nesleduje žádné podnikatelské a/nebo jiné obchodní záměry. Zavazuje se nevyužívat seznamovací portál pro komerční nebo obchodní účely.
  5. Zákazník se zavazuje, že při registraci a při užívání seznamovacího serveru nevloží žádné fotografie, texty, software nebo jiné autorským právem chráněné informace, aniž by k tomu disponoval potřebnými právy nebo povoleními.
  6. Zákazník se zavazuje při registraci a při využívání seznamovacího serveru dodržet právní řád České republiky.
  7. Zákazník v žádném případě nesmí (zakázané chování) zejména – záměrně vydávat osobní údaje třetích osob za vlastní, nesmí uvádět bankovní spojení nebo údaje o platebních kartách třetích osob, nesmí zpřístupnit osobní informace jako je jméno, příjmení, telefonní a faxová čísla, adresy bydliště, emailové adresy, fotografie nebo url bez svolení oprávněných třetích osob, šířit hanobící nebo urážlivý materiál, ohrožovat nebo obtěžovat jiné osoby a porušovat práva třetích osob, nahrávat soubory obsahující viry, užívat službu způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost nabídek pro ostatní zákazníky, nezachytávat emaily nebo se o to pokoušet, dělat reklamu jiným portálům, odesílat řetězové dopisy, poskytovat informace o uživatelským jménech a heslech (profilu) třetím osobám.
  8. Za nepřístupné komerční nebo obchodní využití ve smyslu těchto obchodních podmínek provozovatel považuje zejména: placené nabídky zboží nebo služeb jakéhokoli druhu, propagace internetových stránek, odkazy na jiné seznamovací portály, uvádění telefonních čísel barevných linek (erotické linky), kontaktování ostatních uživatelů za účelem následného výdělku, hledání zaměstnanců/modelek/modelů atd., komerční shromažďování profilových údajů dostupných přes seznamovací portál nebo zjišťování těchto údajů od jiných zákazníků ke komerčním účelům.
  9. Poruší-li zákazník povinnost vyplývající z uživatelského vztahu, může www.RubCon.com požadovat náhradu za takto vzniklé škody nebo zaplacení nezbytných nákladů. To neplatí, pokud uživatel neodpovídá za porušení povinností. www.RubCon.com neodpovídá zákazníkovi za porušení povinností ze strany jiných zákazníků, jako například pomluvy, urážky, porušení osobnostních práv, porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob. Za porušení povinností vyplývajících z čl. 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 se zákazník zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

 

8. Zablokování profilu v případě podezření na porušení povinností

 

  1. V případě oprávněné stížnosti třetí osoby, při podezření na porušení práv třetích osob, jiných zákazníků nebo těchto obchodních podmínek je www.RubCon.com oprávněn dočasně zablokovat uživatelský profil zákazníka.
  2. Pokud to bude pro www.RubCon.com možné, bude zákazníka o úmyslu zablokování účtu informovat v podobě upomínky, aby měl příležitost vysvětlit podezření nebo zjednat nápravu. V případě, že nebude možné upomínku zaslat, zablokuje www.RubCon.com uživatelský profil okamžitě, aby nevznikla škoda portálu www.RubCon.com, jinému zákazníkovi nebo třetí osobě.
  3. www.RubCon.com je oprávněn kdykoli smazat resp. zablokovat obsah, pokud to bylo nařízeno soudem, státními úřady nebo byl ukončen smluvní vztah. Zablokování či smazání je možné i v přídě, že hrozí škoda www.RubCon.com nebo jiným zákazníkům.
  4. Závazek zákazníka uhradit smluvně sjednanou dlužnou úhradu v rámci placeného členství zůstává zablokováním obsahu nedotčena.

9. Závěrečná ustanovení

 

  1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
  2. Tato smlouva nahrazuje jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami, které se týkají předmětu této smlouvy.
  3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

 

Heslem chráněné foto
Heslem chráněné foto
Heslem chráněné foto